Έγκριση ανασυγκρότησης της νέας Συντονιστικής Επιτροπής του Ε.Θ.Δ. "Τα Πετρογέφυρα της Ελλάδας"

2014-06-10 13:47

46401 - 728 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ_signed.pdf (481,8 kB)